آموزه‌های نو – ف۴ ق۲۲

مرور مقاله‌های «۵ خصوصیت روحانی امدادگران» نوشته دیوید لنگنس، و «۴ راه برای تبدیل شدن به کودکان» نوشته مینو گرینال.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post آموزه‌های نو – ف۴ ق۲۲ appeared first on Persian Bahai Media Service.