درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی هجمه به صورت مستقل به انتشار اخبار حقوق بشر در ایران می پردازد . این پایگاه عضو شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران به آدرس http://www.azadegy.de می باشد.

خوب است که فعالان حقوق بشر،آزادیخواهان و میهن دوستان دور افتاده از وطن، دست به دست هم دهند و به اندازه توان، دادخواهان درون کشور را یاری رسانند.