دریچه ایی رو به آگاهی (بررسی دموکراسی فرهنگی و سیاسی در ایران )

حکومت دمـوکراتیـک امـروزه یـکی از معمول ترین حکومت ها در جهـان است، اصل بنیادی در جامعـۀ دموکراتیک این است که قـدرت با در نظر گرفتن احترام به حقوق انسان اعمال میگردد. در این معنـی ، کسانیکه تصمیم گیرنده اند نباید افراد و گروه های مخالف را سرکوب کنند. تمامی افراد جامعه حق اظهار نظر دارند. مفهوم دموکراسی فرهنگی چیست ؟ ایا فرهنگ مانع رشد دموکراسی در ایران میشود ؟ دولت ایران چه نوع فرهنگی را ترویج داده است و چقدر مانع رسیدن به دموکراسی خواهد شد ؟ آیا گذر به دموکراسی با سابقه و پرونده حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *