پندها و پیمان ها (۹) – دکتر حشمت موید

زندگینامه استاد و بخشی از مقاله ایشان با عنوان «تعصب انسان را کور می کند».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post پندها و پیمان ها (۹) – دکتر حشمت موید appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *