یک قهرمان ( ۴۹) – پائول استکلنسکی ونجات سگ ها

پائول که یک دوره آموزش خلبانی را پشت سر گذاشته، با هزینه شخصی سگ ها بی سرپرستی را که در پناهگاه هایی در جنوب کشور با خطر مرگ روبرو هستند با هواپیما به شمال می برد تا برایشان سرپرست پیدا کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post یک قهرمان ( ۴۹) – پائول استکلنسکی ونجات سگ ها appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *