برنامه کامل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مجلّه جوانان با سه بخش اصلی و متنوّع در خدمت شما عزیزان است ؛ نخست نقطه سر خط و بعد کودکان منادیان صلح و در بخش سوم دمی با تاریخ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *